Členské príspevky

Každý člen odbočky je povinný zaplatiť  členský príspevok stanovený Správnou radou Združenia vždy do 30.6. príslušného kalendárneho roka. Keď výbor odbočky schváli, že členovia môžu platiť členský príspevok po častiach, tak platí zásada, že posledná splátka ročného členského príspevku musí byť uhradená do 30.6. príslušného kalendárneho roka.

V súčasnosti je základný ročný členský príspevok 23,- € a jeho násobok.

Členský príspevok je možné zaplatiť poštovou poukážkou, alebo prevodným príkazom priamo na účet Ústredia PPZ, IBAN: SK26 0200 0000 0000 0093 0582 pričom je nevyhnutné, aby člen:

  • Ak platí za seba, uviedol do variabilného symbolu číslo odbočky  PPZ, v ktorej je členom, do špecifického symbolu svoje matričné číslo (uvedené v členskej knižke PPZ) a do správy pre prijímateľa svoje meno a priezvisko.
  • Ak platí za iného člena, uviedol do  variabilného symbolu jeho číslo odbočky  PPZ, v ktorej je členom, do špecifického symbolu jeho matričné číslo (uvedené v členskej knižke PPZ) a do správy pre prijímateľa jeho meno a priezvisko

Dajte si záležať na správnom a úplnom vyplnení všetkých náležitostí, nakoľko máme v evidencii cca 47 000 členov a veľa menovcov.

Odbočka môže na členskej schôdzi rozhodnúť o výške poplatku z omeškania  maximálne do výšky 10% z ročného členského príspevku.