Stanovy podporného pohrebného združenia

Čl. 1

Názov, sídlo a pôsobnosť

1.1.    Názov občianskeho združenia: Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar

(ďalej: Združenie)

1.2.    Sídlom Združenia je Zlatá ul. č. 134, 049 21 Betliar

1.3.    Pôsobnosť Združenia sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a Európskej únie.

1.4.    Rokovacia reč Združenia je slovenská

 

Čl. 2

Predmet a ciele Združenia

2.1.    Predmetom Združenia je poskytovanie pohrebnej podpory pozostalým po členoch

Združenia.

2.2.    Cieľmi Združenia sú:

a/ vzájomné podporovanie sa členov a pozostalých po členoch, b/ pomoc pri organizovaní pohrebu zomrelého člena.

 

Čl. 3

Členstvo v Združení

3.1.    Členom Združenia sa môže stať občan Slovenskej republiky a Európskej únie vo veku od 18 do 55 rokov, na základe prihlášky.

3.2.    Členom Združenia môže byť aj právnická osoba registrovaná v Slovenskej republike a v Európskej únii.

3.3.    Práva členov:

a/ podieľať sa na činnosti Združenia,

b/ voliť a byť volení do všetkých orgánov Združenia,

c/ podávať návrhy, dotazy, sťažnosti, podnety a oznámenia.

3.4.     Povinnosti členov:

a/ dodržiavať Stanovy a Organizačný poriadok Združenia,

b/ pomáhať pri plnení cieľov Združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti, c/ platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovených lehotách,

d/ podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností, pomáhať orgánom Združenia,

e/ zodpovedne vykonávať funkcie, do ktorých boli zvolení.

3.5.1.   Zánik členstva:

a/ úmrtím člena a likvidáciou pohrebnej podpory,

b/ vylúčením člena pre porušenie podmienok, ktoré vyplývajú zo Stanov a

Organizačného poriadku Združenia,

c/ vystúpením – členstvo zaniká po doručení písomného oznámenia člena, d/ vyhlásením za mŕtveho alebo nezvestného.

3.5.2.    O zániku členstva rozhoduje s konečnou platnosťou Správna rada Združenia.

3.5.3.    Odhlásení, vylúčení a vystúpení členovia Združenia nemajú nárok na vrátenie zaplateného zápisného a členských príspevkov.

 

Čl. 4

Orny Združenia

Správu Združenia vykonávajú:

4.1.     Valné zhromaždenie

4.2.     Správna rada a Predsedníctvo Správnej rady

4.3.     Štatutárne orgány

4.4.     Dozorná rada

 

4.1. Valné zhromaždenie

4.1.1.     Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a zúčastňujú sa ho členovia Správnej rady, členovia Dozornej rady a delegáti odbočiek. Jeho uznesenia vykonané v medziach platných Stanov sú pre všetkých členov záväzné.

4.1.2.     Valné zhromaždenia sú riadne a mimoriadne. Riadne Valné zhromaždenie sa koná každé štyri roky a zvoláva ho Správna rada. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa zvoláva v prípade nutnej potreby Správnou radou, alebo na návrh nadpolovičnejväčšiny odbočiek.

4.1.3.   Valné zhromaždenia sa zvolávajú písomným pozvaním, doručeným každej odbočke Združenia a všetkým členom Správnej rady a Dozornej rady, najneskôr 14 dní pred jeho konaním.

4.1.4.      Na otvorenie Valného zhromaždenia je potrebná účasť delegátov zastupujúcich najmenej 50% odbočiek. Ak sa na stanovenú hodinu nezíde dostatočný počet delegátov, koná sa o pol hodiny neskôr druhé Valné zhromaždenie, v tej istej miestnosti a stým istým programom, ktoré je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných delegátov. Na túto okolnosť musia byť delegáti v pozvánke výslovne upozornení.

4.1.5.    Uznesenia Valného zhromaždenia sa schvaľujú nadpolovičnou  väčšinou prítomných delegátov, členov Správnej rady a Dozornej rady, a to buď aklamáciou, alebo tajným hlasovaním. Valné zhromaždenie sa o spôsobe hlasovania uznášanadpolovičnou väčšinou hlasov. Hlasovacie právo na Valnom zhromaždení majú delegáti odbočiek, členovia Správnej rady a členovia Dozornej rady. Každý delegát má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Na zmenu Stanov je potrebná2/3 väčšina hlasov.

4.1.6.    Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:

a/ voliť členov do Správne rady a Dozornej rady,

b/ schvaľovať Stanovy, ich zmeny a doplnky,

c/ schvaľovať správu Správnej rady o činnosti a hospodárení Združenia,

d/ rokovať a uznášať sa o návrhoch Správnej rady, Dozornej rady a odbočiek, ak tieto návrhy boli doručené Správnej rade, najneskôr 14 dní pred konaním Valného Zhromaždenia,

e/ rozhodovať o zrušení Združenia a spôsobe likvidácie.

 

4.2. Správna rada a Predsedníctvo Správnej rady

4.2.1      Správna rada je riadiacim a výkonným orgánom Združenia v období medzi Valnými zhromaždeniami. Skladá sa z 11 členov volených Valným zhromaždením na dobu štyroch rokov.

4.2.2.       Na prvej schôdzi po Valnom zhromaždení si Správna rada  zo zvolených členov volí  Predsedníctvo.  Predseda  Predsedníctva  je  zároveň  predsedom  Správnej  rady a predsedom Združenia.

4.2.3.         Predsedníctvo   pozostáva   z   predsedu,   1. podpredsedu,    2. podpredsedu, zapisovateľa a jedného člena Predsedníctva zo zvolených členov Správnej rady. Vo svojej činnosti sa Predsedníctvo riadi uzneseniami Valného zhromaždenia a Správnejrady. O svojej     činnosti  podáva  Predsedníctvo  správy  na  každé  zasadnutie  Správnej  rady.

 

Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti najmenej polovice členov. Uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4.2.4.        V  prípade  zníženia počtu členov  Správnej  rady z akéhokoľvek dôvodu, sa stav členov doplní z radov členov Združenia. Doplnenie vykoná Správna rada.

4.2.5.         Predseda Správnej  rady  na  zasadnutiach  orgánov  Združenia hlasuje  len  pri rovnosti hlasov a jeho hlas rozhodne o prijatí, alebo neprijatí návrhov. Tento spôsob hlasovania sa uplatňuje aj v prípadoch, ak zasadnutie vedie podpredseda, aleboiný, poverený člen Správnej rady.

4.2.6.          Riadne  zasadnutia  Správnej  rady sa   konajú  každý  štvrťrok.   Mimoriadne zasadnutia sa konajú kedykoľvek na žiadosť predsedu, alebo troch členov Správnej rady, alebo predsedu Dozornej rady. Správna rada je uznášania schopná pri  prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.

4.2.7.         Povinnosťou Správnej rady je plniť  ciele Združenia,  schvaľovať  a dodržiavať Stanovy a Organizačný poriadok a plniť uznesenia Valného zhromaždenia. Správna rada rozhoduje o výške zápisného, členských príspevkov a výške vyplácanýchpohrebných podpôr. Schvaľuje štvrťročné a ročné účtovné výkazy, výročné správy a vedie o svojich rokovaniach zápisnice.

4.2.8.         Správna rada pre plnenie   jednotlivých úloh môže vytvoriť pracovné  komisie, ktoré sú jej pomocnými orgánmi. Za činnosť komisie zodpovedá ten člen Správnej rady, ktorý bol poverený jej vedením.

4.2.9.         Správna rada má právo zrušiť odbočku v tom prípade, ak jej počet klesne pod

10 členov a ostávajúcich členov pričleniť k najbližšej odbočke.

 

4.3. Štatutárny orgán

4.3.1.         Štatutárnym orgánom Združenia je predseda, 1. podpredseda a 2. podpredseda

Predsedníctva.

4.3.2.      Predseda a podpredsedovia zastupujú Združenie navonok a v jeho mene vo všetkých veciach, voči tretím osobám konajú samostatne s výnimkou finančných operácií, za svoju činnosť sa zodpovedajú Správnej rade.

4.3.3.         Predseda  a  podpredsedovia  zvolávajú  a  riadia  zasadnutia  Správnej  rady

a Predsedníctva.

 

4.4. Dozorná rada

4.4.1.         Dozorná rada je nezávislým kontrolným orgánom Združenia.

4.4.2.       Dozorná rada pozostáva  z  minimálne  troch  členov  volených  Valným zhromaždením na dobu štyroch rokov. Na prvom zasadnutí po Valnom zhromaždení si volí Dozorná rada zo zvolených členov predsedu a podpredsedu. V prípade potreby môže Správna rada rozšíriť počet členov Dozornej rady z členskej základne Združenia.

4.4.3.         V prípade zníženia počtu členov Dozornej rady z akéhokoľvek dôvodu, sa stav členov doplní z radov členov Združenia. Doplnenie vykoná Správna rada.

4.4.4.        Dozorná rada je povinná dozerať na hospodárenie Združenia, kontrolovať ekonomickú a administratívnu činnosť, dodržiavanie Stanov, Organizačného poriadku, uznesení. O zistených skutočnostiach podávať správu Správnej rade na štvrťročnýchzasadnutiach a Valnému zhromaždeniu. Ak Dozorná rada pri výkone svojej činnosti zistí skutočnosti ohrozujúce činnosť a existenciu Združenia, je povinná požiadať Správnu radu o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.

4.4.5.         Členovia Dozornej rady majú nárok zúčastniť sa na schôdzach Správnej rady, Predsedníctva, Valného zhromaždenia, prípadne ich aktívov a podujatí konaných Združením.

4.4.6.         Vyhotovuje zápisnice a podáva správy na zasadnutia Správnej rady.

 

Čl. 5

Hospodárenie Združenia

5.1.            Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

5.2.            Zdrojmi majetku sú:

a/ zápisné vo výške určenej Správnou radou Združenia pre jednotlivé vekové kategórie nových členov,

b/ príspevky od členov Združenia, ktorých výšku stanoví Správna rada, c/ výnosy z vlastného majetku,

d/ ostatné výnosy – prijaté dary, príspevky, dotácie a iné dary od právnických

a fyzických osôb,

e/ príspevky európskej únie a iných zahraničných inštitúcií, f/ dotácie a granty od fyzických a právnických osôb.

5.3.            Za hospodárenie zodpovedá Správna rada.

 

Čl. 6

Podpory

6.1.            Združenie poskytuje pozostalým po členoch, ktorí si svoje povinnosti riadne plnili, podľa Stanov a uznesení schválených Správnou radou, pohrebnú podporu. Výšku pohrebnej podpory schvaľuje Správna rada podľa finančnej situácie Združeniaa výšky členských príspevkov.

6.2.            Schválenú podporu vypláca Združenie tým osobám, ktoré zabezpečujú pohreb zomrelého člena.

6.3.            Pohrebná podpora sa vypláca len v tom prípade, ak zomrelý bol aspoň jeden rok riadnym členom a svoje povinnosti si vykonával riadne. V prípade smrteľného úrazu do jedného roka členstva vzniká nárok na pohrebnú podporu vo výškeschválenej Správnou radou Združenia.

 

Čl. 7

Odbočky

7.1.            Miestne odbočky vykonávajú činnosť Združenia v obciach a mestách podľa Stanov, Organizačného poriadku a uznesení, ktoré vydáva Správna rada. Odbočky nemajú samostatnú právnu subjektivitu.

7.2.            Najvyšším  orgánom  odbočky  je  členská  schôdza,  ktorá  sa  koná  každý  rok. Členská schôdza prejednáva:

a/ správu výboru o činnosti, hospodárení a stave majetku za uplynulý rok,

b/ správu revízorov o vykonanej revízii hospodárenia a kontrolnej činnosti, c/ schvaľuje výsledky hospodárenia,

d/ volí výbor a revízorov odbočky na štyri roky,

e/ predkladá návrhy a pripomienky pre Správnu radu, f/ volí delegáta na Valné zhromaždenie Združenia.

7.3.            Výbor odbočky si volí predsedu, podpredsedu, pokladníka, revízora a ďalších členov podľa potreby odbočky a jej veľkosti.

7.4.            Výbor   odbočky   zabezpečuje   vyhotovenie   zápisníc   zo   zasadnutí   výboru a členských schôdzí. Zápisnice z členských schôdzí a zasadnutí výborov odbočiek posielajú odbočky Správnej rade Združenia.

7.5.            Revízori sa zúčastňujú zasadnutí výboru s hlasom poradným.

7.6.            Výbor odbočky pre plnenie jednotlivých úloh si môže vytvoriť pracovné komisie, ktoré sú jeho pomocnými orgánmi. Za činnosť komisie zodpovedá ten člen výboru, ktorý bol poverený jej vedením.

7.7.            V odbočkách s malým počtom členov môže Správna rada Združenia povoliť, aby sa výbory na odbočkách nevolili. Na vykonávanie funkcie pokladníka môže poveriť niektorého člena odbočky v súlade s Organizačným poriadkom Združenia.

7.8.            Ak sa zníži počet členov výboru alebo revízorov počas volebného obdobia z akéhokoľvek dôvodu, stav členov   doplní výbor odbočky z radom členov odbočky Združenia.

7.9.            Výbor odbočky a revízori pracujú na princípe dobrovoľnosti, zodpovedne vykonávajú funkcie, do ktorých boli zvolení. Pri plnení cieľov Združenia sa aktívne podieľajú na jej činnosti podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopnostípomáhať orgánom Združenia.

 

Čl. 8

Dobrovoľné rozpustenie Združenia

O dobrovoľnom zrušení Združenia rozhoduje mimoriadne Valné zhromaždenie, zvlášť za tým účelom zvolané Správnou radou. Toto mimoriadne Valné zhromaždenie sa uznáša dvojtretinovou väčšinou hlasov zúčastnených delegátov oprávnených khlasovaniu. Mimoriadne Valné zhromaždenie rozhodne, ako sa má naložiť s  majetkom Združenia a schváli členov likvidačnej komisie.

 

Betliar, dňa 7.6.2014

 

Viliam Grieger Alžbeta Gonosová Marta Krížovská
Predseda 1. podpredseda 2. podpredseda

 

Týmto sa rušia Stanovy občianskeho združenia Pohrebné podporné združenia na Slovensku, Ústredie v

Betliari, registrované 10.8.2006 pod č. VVS/1-909/90-92-4 a Dodatku zo dňa 17.9.2010, registrované pod č. VVS/1-909/90-92-5.